Skip to content
Menu

Warunki uczestnictwa

 • 1 Słownik pojęć.
 • 2 Zawarcie umowy.
 • 3 Warunki płatności.
 • 4 Zmiana świadczeń / Warunki rezygnacji z imprezy.
 • 5 Warunki odpowiedzialności i reklamacje.
 • 6 Dane osobowe.
 • 7 Postanowienia końcowe.
 • 1 Słownik pojęć.

Znaczenie pojęć użytych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa:

 1. Organizator – ATENA Fabryka Przygód Małgorzata Brulewska; NIP – 634 196 72 90; nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego – 1472; adres do doręczeń: ul. Zielonogórska 4/78 40-710 Katowice; adres mailowy – biuro@atenakatowice.pl, nr telefonu 00 48 32 203 57 59 lub 00 48 504 662 995;
 2. OWU – Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
 3. Klient – osoba zawierająca Umowę o imprezę turystyczną z Organizatorem.
 4. Uczestnik – Uczestnik Imprezy Turystycznej (osoba biorąca udział w imprezie).
 5. Umowa – Umowa o imprezę turystyczną zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem.
 6. Impreza – Impreza turystyczna w rozumieniu art. 4 ust. 2 o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 • 2 Zawarcie umowy.
 1. Warunkiem zawarcia Umowy, jest zapoznanie się przez Klienta z OWU i Warunkami Ubezpieczenia.
 2. Klient zawiera Umowę w imieniu i z upoważnienia wszystkich Uczestników imprezy oraz jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o treści OWU i Warunkach Ubezpieczenia.
 3. Klient dokonuje terminowej wpłaty należności za wszystkich zgłoszonych Uczestników zgodnie z warunkami płatności za Imprezę Turystyczną.
 4. Umowę uważa się za zawartą w momencie jej podpisania lub w momencie wpłaty zaliczki.
 • 3 Warunki płatności.
 1. W przypadku zawarcia Umowy o Imprezę Turystyczną, której termin rozpoczęcia jest dłuższy niż 30 dni – Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny Imprezy Turystycznej. Wpłata reszty ceny powinna nastąpić w terminie 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
 2. Organizator nie jest zobowiązany do informować Klienta o zbliżającym się terminie płatności oraz o skutkach braku zapłaty.
 3. W przypadku zawarcia Umowy o Imprezę Turystyczną, której termin rozpoczęcia jest krótszy niż 30 dni, Klient jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty w momencie zawarcia Umowy.
 4. Brak wpłaty zaliczki lub pozostałej kwoty jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od Umowy zawartej z Organizatorem.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy na 21 dni przed datą wyjazdu w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 • wzrostu ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa;
 • wzrost kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy Turystycznej;
 • wzrost wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych daną umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą            bezpośrednio udziału w realizacji Imprezy Turystycznej;
 • cena zostanie podwyższona proporcjonalnie do wysokości zmiany uzasadniającej podwyższenie ceny;
 • 4 Zmiana świadczeń / Warunki rezygnacji z Imprezy Turystycznej.
 1. Organizator odpowiada za prawidłowy i zgodny z Umową przebieg Imprezy Turystycznej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian warunków Imprezy Turystycznej, o których Klient każdorazowo jest informowany.
 3. Jeżeli z winy Organizatora nie zostaną zrealizowane określone Umową usługi lub ich jakość będzie odbiegała od treści zawartej Umowy, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania usług zastępczych lub zwrotu wartości usług niezrealizowanych.
 4. Niewykorzystanie przez Uczestnika usług objętych Umową z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
 5. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.
 6. Organizator może rozwiązać Umowę lub przerwać Imprezę Turystyczną wyłącznie z przyczyn od siebie niezależnych takich jak:
 • działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych lub innych instytucji oraz zmiany cen paliw, kursów walut, działania kontrahentów;
 1. Organizator może rozwiązać Umowę o Imprezie Turystycznej i dokonać pełnego zwrotu dokonanych wpłat z tytułu Imprezy Turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
 • liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie Turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba Uczestników podana w Umowie       o udział w Imprezie Turystycznej, a Organizator powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy, w następujących terminach:
 • 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej trwającej od 2 do 4 dni,
 • 48 godzin prze rozpoczęciem Imprezy Turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,
 1. Klient/Uczestnik może odstąpić od umowy o Imprezę Turystyczną przed je rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy Turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 2. W przypadku odstąpienia Organizatora od Umowy, a także w przypadku odwołania Imprezy Turystycznej, Organizator zobowiązuje się zwrócić Uczestnikom dokonaną wpłatę w ciągu 14 dni w wysokości nominalnej wraz z należnymi odsetkami w przypadku przekroczenia terminu umownego.
 3. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie z tej umowy obowiązki.
 4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy Uczestnik i osoba przyjmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 5. Organizator może z własnej inicjatywy lub na wniosek Uczestnika, odstąpić od naliczania kosztów rezygnacji lub kosztów manipulacyjnych.
 6. Jeżeli Uczestnik odstępuje od Umowy z powodu zmiany istotnych je warunków przez Organizatora lub jeżeli Organizator odwołuje Imprezę Turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnik ma prawo, według swojego wyboru:
 7. – uczestniczyć w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę Turystyczną o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
 • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń,
 1. W wypadku, gdy Organizator jest zmuszony, nie ze swojej winy, zmienić istotne warunki Umowy, Uczestnik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie Imprezy nastąpiło z powodu:
 • zgłoszenia się mniejszej liczby Uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a Organizator powiadomił o tym Uczestnika na piśmie w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy;
 • siły wyższej;
 • 5 Warunki odpowiedzialności i reklamacje.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, we wszystkich obiektach i środkach transportu.
 2. W autokarze wyposażonym w toaletę korzystanie z niej odbywa się jedynie w sytuacjach awaryjnych. Postoje realizowane są w ciągu dnia co 3-4 godziny. W trakcie przejazdów nocnych w odstępach 4 godzinnych. Na pokładzie autokaru zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 3. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką opłacając odszkodowanie niezwłocznie po powstaniu szkód, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.
 4. Jeżeli w trakcie trwania imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora.
 5. Reklamacje dotyczące realizacji Umowy należy składać na piśmie u pilota lub w siedzibie Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia Imprezy Turystycznej. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 6. Pilot imprezy ma obowiązek potwierdzić Klientowi przyjęcie reklamacji, a w przypadku jej nie załatwienia przekazania jej niezwłocznie Organizatorowi imprezy.
 7. Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia znane Uczestnikowi przed zawarciem Umowy lub wynikające ze zmian programu dopuszczanych przez Warunki Uczestnictwa i Umowę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartości naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji ośrodka obsługującego imprezę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, niezależne od woli Organizatora wydarzenia, takie jak strajki, zamieszki, klęski żywiołowe, akty władzy, akty terroru.
 9. Organizator posiada stosowne, wymagane prawem polisy ubezpieczeniowe OC wystawione przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQUA S.A. ,których dysponentem jest Marszałek Województwa Śląskiego.
 10. W przypadku imprez zagranicznych, wszyscy Uczestnicy obligatoryjnie podlegają ubezpieczeniu NNW i KL. (UNIQUA).
 11. Klient ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
 • 6 Dane osobowe.
 1. Dane osobowe Klientów, Uczestników oraz Opiekunów Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy oraz są przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane na rzecz podmiotów współpracujących z Organizatorem w celu realizacji Umowy lub związanych z Organizatorem w innych celach gospodarczych i lub z celu prawidłowego wywiązania się z Umowy.
 3. Organizator ma prawo udostępnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Organizatora do retencji danych.
 • 9 Postanowienia końcowe.
 1. Organizator i Klient mogą ustalić w formie pisemnej prawa i obowiązki związane z Imprezą Turystyczną odmiennie niż przewidują to Warunki Uczestnictwa. W sprawach nie uregulowanych za pomocą odrębnych ustaleń będą miały przepisy Umowy, Ustawy, Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpoznania sporów na tle Umowy jest sąd powszechny, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.