Skip to content
Menu

Regulamin

Regulamin serwisu atenakatowice.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez ATENA Fabryka Przygód za pośrednictwem serwisu www.atenakatowice.pl, a także warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej ATENA Fabryka Przygód  oraz dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej.
  2. Korzystanie z Serwisu internetowego, w tym w szczególności dokonywanie rezerwacji oraz nabycie imprez turystycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga od Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania i przestrzegania zawartych w nim treści.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu: urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet, przeglądarka Internetowa, program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF. Do dokonywania rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym niezbędne jest również posiadanie konta poczty elektronicznej oraz podanie numeru telefonu.
  4. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w procesie dokonywanie rezerwacji w Systemie rezerwacyjnym przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowym kluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania Zamówienia są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.
  5. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w związku z korzystaniem z Serwisu oraz informacje zbierane przy pomocy cookies, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zamieszczoną w serwisie Polityką prywatności.
 2. Pojęcia stosowane w Regulaminie
  1. Serwis internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem www.atenakatowice.pl. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w punkcie 6: Polityka cookie serwisu
  2. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
  3. System rezerwacyjny – internetowy system rezerwacji imprez turystycznych – N-Sykon, udostępniony Użytkownikowi w Serwisie internetowym, umożliwiający wyszukanie imprez o zadanych parametrach i w żądanych terminach. Wejście do Systemu rezerwacyjnego jest oznaczone przyciskiem „Rezerwuj”.
  4. Operator – ATENA Fabryka Przygód z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Zielonogórska 4, 40-710 Katowice, NIP: 6341967290. Operator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu internetowego i obsługiwaniu zapytań o rezerwację imprez turystycznych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
  5. Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) oraz Standardowy Formularz Informacyjny (SFI) określone przez Operatora zasady i warunki korzystania z świadczonych przez niego usług, stanowiące integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej.
  6. Rezerwacja – posiadające unikalny numer zamówienie, tworzone w Systemie rezerwacyjnym na podstawie kryteriów wyboru imprezy oraz niezbędnych danych osobowych przesłanych przez Uczestników.
  7. Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w rezerwacji.
  8. Płatność Online – płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie rezerwacyjnym, lub zainicjowana przez pracownika ATENA Fabryka Przygód na żądanie Użytkownika. Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacyjnego ATENA Fabryka Przygód.
  9. Termin płatności – termin, w którym należność Użytkownika wobec Operatora, związana z zakupem Imprezy Turystycznej, powinna znaleźć się na rachunku bankowym Operatora, lub odnotowana w Systemie Płatności Online jako wykonana.
  10. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  11. Umowa – zawarta między organizatorem a podróżnym umowa o udział w imprezie dotycząca imprezy, jako całości lub jeżeli impreza jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy.
  12. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub organizatorowi, przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Serwis internetowy
  1. Operator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zapoznanie się ze Standardowym Formularzem Informacyjnym, z rodzajami i opisem proponowanych imprez turystycznych organizowanych przez ATENA Fabryka Przygód oraz aktualnymi akcjami promocyjnymi, a także wyszukiwanie imprez według podanych przez Użytkownika kryteriów.
  2. Serwis internetowy umożliwia również zapoznanie się Ogólnymi Warunki Uczestnictwa (OWU), Standardowym Formularzem Informacyjnym (SFI), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna Polska TU S.A. oraz adresem i danymi kontaktowymi biura ATENA Fabryka Przygód.
  3. W szczególności korzystając z serwisu Użytkownik może zarezerwować miejsca w imprezie turystycznej, wprowadzić dane uczestników i dokonać za nich płatności, a także zgłosić chęć uzyskania dodatkowych informacji za pomocą poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych.
  4. Do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy, a także do rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub Umowy oraz do postępowania reklamacyjnego znajdują zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa (OWU) wraz z Standardowym Formularzem Informacyjnym (SFI).
  5. Przedstawiane w serwisie propozycje mogą być w tym samym czasie sprzedane innemu odbiorcy. Decyduje kolejność zapisania rezerwacji w systemie rezerwacyjnym.
 4. Zakup imprez turystycznych
  1. Informacje podane w Serwisie internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Zawarcie Umowy z Użytkownikiem następuje w postaci elektronicznej, a potwierdzeniem jej zawarcia jest terminowe dokonanie wymaganej płatności.
  3. Użytkownik otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej jako dokument PDF, przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
  4. Do zawarcia umowy przez Użytkownika konieczne jest prawidłowe i kompletne wpisanie przez w Systemie rezerwacyjnym danych wszystkich uczestników, zgodnych z dokumentami podróży oraz złożenie wymaganych oświadczeń o zapoznaniu się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa, Standardowym Formularzem Informacyjnym oraz niniejszym regulaminem.
  5. Warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności.
  6. Użytkownik w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie internetowym, a w szczególności za poprawność podanych w Systemie rezerwacyjnym danych osobowych oraz wybranych parametrów imprezy turystycznej.
  7. Rezerwacja „na zapytanie” jest to propozycja do zawarcia Umowy w sytuacji, gdy biuro może potwierdzić udział Uczestnika dopiero po sprawdzeniu możliwości organizacji Imprezy na warunkach zawartych w serwisie.
 5. Płatności
  1. Serwis internetowy oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowaną w systemie PayU, przelewem tradycyjnym lub poprzez płatność podczas imprezy turystycznej.
  2. Po dokonaniu rezerwacji Użytkownik dokonuje przedpłaty w wysokości 100% ceny imprezy.
  3. Płatności za rezerwacje powinny być dokonane bezzwłocznie, nie później niż w podanym na rezerwacji terminie, który uzależniony jest od czasu jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy. Niedotrzymanie terminu płatności może skutkować anulowaniem rezerwacji.
  4. W przypadku, gdy rezerwacja zakładana jest później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy niektóre formy płatności mogą być niedostępne.
  5. Po wpłaceniu przedpłaty Użytkownik zobowiązany jest wpłacić pozostałą część ceny imprezy w terminie do 25 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  6. Wysokości i terminy płatności są wpisane na umowie. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminowych wpłat bez wezwania ze strony Operatora.
  7. Płatności należy dokonać poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany Użytkownikowi w umowie lub zarejestrowanie wykonanej transakcji przez System Płatności Online albo w biurze ATENA Fabryka Przygód.
  8. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy – za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek, a koszty operacji bankowych ponosi podróżny.
 6. Odstąpienie od umowy i reklamacje
  1. Odstąpienie od zawarcia umowy następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych.
  2. Reklamacje można zgłaszać i będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych.
 7. Inne postanowienia
  1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez System rezerwacyjny rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw, poz. 2361), Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy kontaktować się z operatorem za pomocą zakładki „Kontakt”.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.11.2023 r.